Een woordvoerder van zorgminister Ernst Kuipers erkent, naar aanleiding van een bericht in Trouw, dat het opstellen van de nieuwe permanente coronawet een ‘haastklus’ is geworden. Het kabinet heeft minder tijd kunnen nemen dan het eigenlijk wilde, klinkt het. De gemeenten klagen dat zij onvoldoende betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de wet.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Veiligheidsberaad uiten forse kritiek op de coronawet. Die had een tijdelijke status, maar wordt nu permanent. De instanties hadden graag mee willen praten over de wet, omdat zij in de eerste plaats belast zullen zijn met de handhaving. Zij zetten die kritiek overigens eind juni al op papier toen het wetsvoorstel voorlag ter consultatie.

De permanente coronawet, die de regering na de zomer wil invoeren, levert geen bijdrage aan een ‘robuust stelsel’ ter bestrijding van een pandemie, klinkt het in reactie op de concepttekst. De wet veroorzaakt eerder meer onduidelijkheid. Het zou ontbreken aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Ingrijpend

Ook inhoudelijk hebben de gemeenten kritiek. Zij vragen zich onder meer af of zo’n ingrijpende stelselwijziging wel nodig en wenselijk is voor een tijdelijk probleem. Ook vragen zij om een duidelijkere onderbouwing van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het stelt daarbij dat de gemeenten ‘in beginsel de ingezette lijn steunen, waarbij zij wel op onderdelen verduidelijking en aanscherping nodig achten’.

Er was haast bij het opstellen van een permanente coronawet, omdat de Eerste Kamer in mei geen verlenging meer toestond van de tijdelijke wet die tot dan toe de wettelijke basis vormde voor maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet houdt er rekening mee dat het virus dit najaar weer oplaait en dat dan opnieuw moet worden ingegrepen.

Grondrechten

De nieuwe wetgeving wordt onderdeel van de bestaande wet Publieke Gezondheid en geeft de regering bij een opleving van de epidemie permanent bevoegdheden tot het nemen van maatregelen die grondrechten kunnen beperken. Daarbij moet worden gedacht aan de verplichting tot het dragen van een mondkapje, afstand houden, het sluiten van openbare plaatsen en de verplichting tot testen of in quarantaine gaan.

De Raad van State buigt zich nu over het wetsontwerp en komt later deze maand met een reactie. Uit bijlagen bij de wet wordt duidelijk dat er in het voortraject al stevige kritiek is geleverd. In het voorstel dat uiteindelijk ter advisering naar de Raad van State is gestuurd, gaat het kabinet in op veel van de kritiek die in de consultatieronde naar voren kwam.

,,Wij hadden liever meer tijd gehad’’, reageert een woordvoerder van gezondheidsminister Kuipers. ,,Maar dit is de consequentie van het wegstemmen van de tijdelijke wet door de Eerste Kamer.’’ Het kabinet zegt dat niet gewacht kan worden met de invoering ervan en dat zij een juridische basis wil hebben om bij een nieuwe coronagolf in te grijpen. Op twijfels over de effectiviteit van de maatregelen wordt niet gereageerd, aldus Trouw.

Bron: AD.nl