Duitsland – Hartinfecties, embolieën en de eerste sterfgevallen: Na het begin van de vaccinatiecampagne voor kinderen en adolescenten ouder dan twaalf jaar, neemt ook in deze leeftijdsgroep het aantal vermoedelijke meldingen van mogelijke schade door vaccinatie toe. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Paul Ehrlich Instituut tot eind augustus. En dit is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.

Ruim een maand nadat de Permanente Commissie voor Vaccinatie (STIKO) van het Robert Koch Instituut (RKI) de COVID-19 vaccinatie met een mRNA-vaccin voor kinderen en adolescenten van 12 jaar en ouder had aanbevolen, tonen nieuwe gegevens van het Paul Ehrlich Instituut (PEI) een fatale afloop aan: Het aantal gemelde vermoedelijke gevallen van bijwerkingen voor deze leeftijdsgroep – los van een vermoedelijk groot aantal niet-gemelde gevallen – overschreed eind augustus al het totale aantal van alle kinderen en adolescenten die in dagverblijven of scholen werden opgevangen en tussen maart 2020 en juli 2021 met een positieve Coronatest in een kliniek moesten worden behandeld. Onder deze verdachte gevallen na vaccinaties bevinden zich bijna 200 ernstige vermoedelijke vaccinatieverwondingen en drie sterfgevallen onder minderjarigen. Er was ook een snelle toename van het aantal verdachte gevallen bij volwassenen.

Bijna 200 minderjarigen gemeld met ernstige reacties

Het PEI-veiligheidsrapport dat op 20 september is gepubliceerd, bevat verdachte meldingen tot en met 31 augustus. Zoals in het vorige verslag vermeldt het Federaal Instituut de gevallen onder minderjarigen afzonderlijk. Volgens het verslag waren er eind augustus 1.228 verdachte meldingen binnengekomen voor gevaccineerde 12- tot 17-jarigen waarbij “ten minste één vaccinatie gerelateerde bijwerking is gemeld”.

Ter vergelijking, de Corona-balans: op 16 juli heeft het RKI voor het laatst het aantal positief geteste kinderen en jongeren opgesomd die in kinderdagverblijven of tehuizen werden opgevangen, naar school gingen of naschoolse opvang kregen. Daarentegen heeft het Federaal Instituut het aantal minderjarigen vermeld dat in een ziekenhuis is behandeld met een positieve test – wat echter niets zegt over de vraag of COVID-19 daadwerkelijk aanwezig was. In de periode van maart 2020 tot medio juli 2021 werden dan ook in totaal 1.225 van de bijna 131.000 kinderen en adolescenten van alle leeftijdsgroepen die positief testten, in een ziekenhuis behandeld.

Met andere woorden: Slechts drie maanden na de voorwaardelijke toelating van het COVID-19 vaccin van Pfizer/BioNTech en een maand na dezelfde toelating van het Moderna vaccin voor 12 tot 17-jarigen door de Europese Commissie – en slechts twee weken na de overeenkomstige aanbeveling van STIKO – overschreed het aantal minderjarigen dat getroffen werd door vermoedelijke bijwerkingen het aantal van alle personen die binnen 16 maanden in een kliniek werden behandeld voor of met de COVID-19 ziekte waartegen de vaccinatie geacht wordt bescherming te bieden.

Volgens het weekverslag van het RKI van 2 september was op 29 augustus (kalenderweek 34) ongeveer 15 procent van de 12- tot 17-jarigen in Duitsland tweemaal gevaccineerd. Van de in totaal ongeveer 4,5 miljoen kinderen en adolescenten in deze leeftijdsgroep die in Duitsland wonen, waren er ongeveer 675.000 tweemaal gevaccineerd. Per 1.000 gevaccineerde minderjarigen zijn er bijna twee gevallen van vaccinatiereacties gemeld. Uit studies uit de tijd vóór Corona blijkt intussen dat, afhankelijk van de ernst, waarschijnlijk slechts ongeveer één tot maximaal tien procent van alle bijwerkingen van geneesmiddelen ooit wordt gemeld door artsen, getroffenen of familieleden.

Dit is waar de kinderen aan stierven: longbloeding, stollingsstoornis, embolie, hartstilstand

In 173 van de huidige gevallen die na de vaccinatie tegen Corona zijn gemeld (14,1%), bestond het vermoeden van een ernstige vaccinatie bijwerkingen in de groep van 12- tot 17-jarigen. Hieronder vallen langdurige reacties die medische behandeling met of zonder ziekenhuisopname vereisen, levensbedreigend zijn, blijvende schade veroorzaken of tot de dood leiden. Voor elke 100.000 dubbel gevaccineerde kinderen zijn er 25 tot 26 vermoedelijke gevallen van ernstige schade door vaccinatie.

Volgens het PEI leden 53 jongens, 4 meisjes en één kind van onbekend geslacht aan myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis (ontsteking van het hartzakje), die altijd levensbedreigend zijn. In het vorige document meldde het PEI ook 7 anafylactische shocks, 6 epileptische aanvallen en 4 tromboses met een longembolie die zich tot 31 juli na de vaccinatie bij minderjarigen hadden voorgedaan. In het nieuwe verslag, met gegevens tot eind augustus, ontbreekt deze vermelding.

Bijzonder dramatisch: “In drie van de 1.228 meldingen van verdachte gevallen is sprake van een dodelijke afloop binnen twee tot 24 dagen na vaccinatie met Comirnaty” (van Pfizer/BioNTech), schrijft het PEI. van wie het PEI de leeftijd niet vermeldt, waren “ernstig zieke”. Het Instituut vervolgt in het rapport:

“Gemeld werden multi-orgaanfalen, longbloeding, gedissemineerde intravasculaire stolling, septische shock en koorts in één geval, koorts en instorting van de bloedsomloop in het tweede geval en longembolie in het derde geval.”

Het PEI heeft nog geen verband met de vaccinatie kunnen vaststellen, omdat bijvoorbeeld geen klinische gelijkenissen zijn aangetoond. Het is nu echter bekend dat COVID-19 vaccins de bloedstolling kunnen verstoren, bijvoorbeeld door auto-immuunreacties. De genoemde ziektebeelden zouden heel goed in deze categorie kunnen vallen.

Volgens Wikipedia is “gedissemineerde intravasculaire stolling” een “verworven, levensbedreigende aandoening waarbij overmatige bloedstolling in het vasculaire systeem de stollingsfactoren uitput, wat uiteindelijk resulteert in een neiging tot bloeden”. De longbloeding in dit geval voldoet aan deze beschrijving. In shocktoestand van de bloedsomloop, zoals in het tweede geval, wordt de bloedstroom belemmerd, hetgeen ook kan optreden ten gevolge van trombotische gebeurtenissen. Bij longembolie is een bloedvat in de longcirculatie gewoonlijk geblokkeerd door een bloedklonter. Dus als het PEI hier zonder verdere uitleg klinische overeenkomsten ontkent en een verband met vaccinatie zo goed als uitsluit, klinkt dat op het eerste gezicht niet erg ernstig.

Vaccins voor kinderen mogelijk gevaarlijker dan COVID-19

Het PEI registreert dus drie sterfgevallen op ongeveer 675.000 volledig gevaccineerde kinderen en adolescenten. Voorzichtig, en ervan uitgaande dat het verloop van de vaccinaties niet veel zal veranderen, zou men dit kunnen extrapoleren. Dit betekent dat er vier tot vijf sterfgevallen zouden zijn voor elk miljoen dubbel gevaccineerde minderjarigen. Als alle 4,5 miljoen 12- tot 17-jarigen zouden worden gevaccineerd, zouden na vaccinatie 18 tot 22 sterfgevallen onder kinderen en adolescenten kunnen worden verwacht.

Indien de mRNA-vaccins binnenkort voor nog jongere kinderen voorwaardelijk zouden worden goedgekeurd, wat thans mag worden aangenomen, en indien alle 14 miljoen minderjarigen zouden worden gevaccineerd, zoals de federale regering dan vermoedelijk ook zou kunnen voorstaan, zouden er in deze leeftijdsgroep 56 tot 70 sterfgevallen optreden, althans in een tijdelijk, mogelijk ook causaal verband met de vaccinatie.

En nu de vergelijking met de door het RKI gepresenteerde COVID-19-situatie voor kinderen en adolescenten: Volgens het weekverslag van 16 september was het Instituut op dat moment op de hoogte van 26 gevalideerde sterfgevallen bij jongeren onder de 20 jaar. In 17 gevallen had het RKI informatie over bekende eerdere ziekten. Voor de overige negen zaken werd blijkbaar niets ingediend.

Denk eraan: het gaat om een periode van 18 maanden, en de leeftijdsgroep is veel groter dan die van degenen die nu gevaccineerd zijn. Verdeeld over de maand zou deze berekening, waarbij één positieve test volstaat om als Coronadood te worden geteld, resulteren in ongeveer 17 sterfgevallen per jaar in de leeftijdsgroep van 0 tot 19 jaar – te midden van een woedende pandemie.

En stel je nu eens voor wat ook verondersteld kan worden: alle kinderen en adolescenten zouden deze vaccinatie jaarlijks of zelfs tweemaal per jaar moeten laten verversen, net als volwassenen. Hoe zou dit uitpakken voor de groep die het minst bedreigd wordt door het coronavirus? Volgens de berekening zouden er drie tot vier keer meer sterfgevallen kunnen zijn dan met corona en zonder vaccinatie. De maatregelen en vaccinatieadviezen van het STIKO zijn immers grotendeels gebaseerd op dergelijke schattingen volgens de mathematische statistiek, d.w.z. op rekenspelletjes. Daarom is dit bij wijze van uitzondering ook hier toegestaan om de voordelen en risico’s tegen elkaar af te wegen.

Vaccinatie record: honderden doden, duizenden blijvend gewonden

Maar ook onder volwassenen, die sinds eind 2020 zijn gevaccineerd, rijzen de meldingscijfers de pan uit. Van 31 juli tot eind augustus is het aantal verdachte gevallen met ongeveer 24.700 gestegen tot 156.360. Het aantal gevallen van ernstige reacties is met 1.094 gestegen tot 15.122. Eind augustus registreerde het PEI een totaal van 1.450 sterfgevallen na vaccinatie, 196 meer dan een maand eerder. Bovendien registreerde het instituut volgens de grafiek 3.234 blijvende beschadigingen na vaccinatie – bijna vier keer zoveel als bij alle andere vaccins met in totaal zeven keer zoveel toegediende doses in de 21 jaar daarvoor. Het aantal sterfgevallen dat tot nu toe is gemeld, is ook al meer dan drie keer zo hoog als het aantal sterfgevallen dat sinds 2000 aan andere vaccins is toegeschreven.

Er is echter een tegenstelling in de presentatie van het PEI. Het is waar dat het Instituut in zijn cijfers 1.450 gerapporteerde sterfgevallen na COVID-19 vaccinaties vermeldt. Een diagram op blz. 13 van het verslag, dat het percentage van alle gemelde gevallen moet weergeven, geeft echter 1.672 sterfgevallen aan, d.w.z. 222 meer dan uitdrukkelijk in de cijfers is aangegeven.

Slaat het immuunsysteem op hol na een vaccinatie?

Het PEI heeft niet geantwoord op het verzoek van de auteur om dit verschil op te helderen tegen de tijd dat dit artikel op dinsdag werd voltooid. In ieder geval wordt slechts bij 48 sterfgevallen een “waarschijnlijk” verband vastgesteld. Dit is waarschijnlijk in de eerste plaats te wijten aan het feit dat zeer weinig overledenen door de forensische geneeskunde of de histologische pathologie worden onderzocht. Twee maanden geleden uitte ook de hoofdpatholoog in Heidelberg, Peter Schirmacher, hier kritiek op. Op eigen initiatief had hij in totaal 40 mensen onderzocht die na vaccinatie waren overleden en hij had vastgesteld dat 30 tot 40 procent van hen duidelijk als gevolg van de vaccinatie was overleden. En hij waarschuwde voor een groot aantal niet-gerapporteerde sterfgevallen door vaccinatie. Ook dit artikel was te vinden op hbcn.nl

De voorlopige autopsieresultaten van de twee ervaren pathologen Arne Burkhardt en Walter Lang doen ook twijfel rijzen over de toeschrijving van de sterfgevallen door het PEI. De twee hadden tien overledenen onderzocht. In vijf gevallen achtten zij het zeer waarschijnlijk, in twee andere waarschijnlijk, dat de COVID-19 vaccinatie de doodsoorzaak was.

Tijdens een persconferentie op 20 september waren zij “onder de indruk” van ernstige ontstekingen in het hele lichaam die kennelijk het gevolg waren van auto-immuunreacties na de vaccinatie. “We zien hier een amok van lymfocyten in alle weefsels en organen, dit is als een storm van het immuunsysteem,” zei Burkhardt. Andere deskundigen, waaronder microbioloog Sucharit Bhakdi en longspecialist Wolfgang Wodarg, waarschuwen ook al maanden voor dergelijke verschijnselen. Volgens hun beoordeling is het bekend dat vaccinaties dergelijke “cytokine stormen” kunnen veroorzaken. Dit is echter niet voldoende onderzocht in het geval van de COVID-19-vaccins.

Tromboses, hartaanvallen, embolieën, verlammingen en meer

Over het geheel genomen werden de verdachte gevallen nog steeds voornamelijk door vrouwen gemeld. Dit kan echter ook te wijten zijn aan het feit dat zij hun problemen vaker melden. In het geval van het vaccin van Pfizer en BioNTech was ongeveer 72 procent van de vermelde slachtoffers vrouw, in het geval van Moderna was dat zelfs meer dan driekwart, in het geval van AstraZeneca bijna 70 procent en in het geval van het vaccin van Johnson & Johnson 52 procent.

Eind augustus had het PEI al 792 meldingen geregistreerd van hartontstekingen na vaccinaties met de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. 82 procent van de getroffenen was jonger dan 60 jaar, ongeveer 60 procent had de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt. Volgens het PEI lopen jongeren het grootste risico zo’n levensbedreigende ziekte op te lopen door vaccinatie, die meestal schade aan het hart achterlaat. Het potentiële gevaar van vaccinatie is dus omgekeerd evenredig met het bijna onbestaande gevaar van de ziekte – in verhouding tot de leeftijd van de gevaccineerden.

Bovendien vermeldt het PEI ongeveer 400 meldingen van anafylactische shocks. Volgens het rapport werden 214 mensen ziek met het Guillain-Barré-syndroom (GBS), een auto-immuunreactie waarbij het ruggenmerg en het zenuwweefsel meestal blijvend beschadigd raken. Ook werden 300 hartaanvallen, 552 gevallen van gezichtsverlamming, 913 mensen met gordelrot en bijna 700 longembolieën na de vaccinatie gemeld. Het aantal gerapporteerde cerebrale veneuze tromboses met gelijktijdige auto-immuungeïnduceerde trombocytendeficiëntie steeg tot 214 gevallen in totaal – 174 gevallen deden zich voor na vaccinatie door AstraZeneca, 24 na vaccinatie door Pfizer/BioNTech, 13 na vaccinatie door Johnson & Johnson en drie na vaccinatie door Moderna.

Dokter vermoedt hoog aantal niet gerapporteerde gevallen: niemand controleert of meldingen worden gedaan

Dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Niemand controleert of complicaties bij vaccinaties worden gemeld, zo bekritiseerde een arts van een gezondheidsdienst dinsdag in de Berliner Zeitung. Zij gaat uit van een “aanzienlijke onderrapportage van complicaties bij vaccinaties, waaronder sterfgevallen”. Het PEI had de auteur weken geleden al uitgelegd dat het zelfs geen forensisch medisch onderzoek kon laten uitvoeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de districts- en deelstaatautoriteiten en van de openbare ministeries.

Het is op zijn minst denkbaar dat artsen die zelf betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne niet erg happig zijn op het melden van mogelijke gevolgschade. Immers, het openbaar ministerie kan achter hen aan komen. Wie, als dokter, wil dat uitlokken? Het is ook onwaarschijnlijk dat de politici, die vaccinatie voortdurend promoten, op dergelijke “door rapportage vermoeide” artsen dezelfde druk zouden uitoefenen als op de zogenaamde “vaccinatie-weigeraars”. Helaas spreken de belangen van allen die actief betrokken zijn bij de “vaccinatiemarathon” in feite voor een niet erg klein duister veld van vaccinatieslachtoffers – ook onder onze kinderen.

Bron: RT.de