Algemene afrekening met de politiek en de RKI: “Wie alternatieve (…) benaderingen voorstelde, werd niet zelden zonder voldoende discussie terzijde geschoven“.

Vrijdag om 12.00 uur heeft de commissie van deskundigen van de federale regering een evaluatie gepresenteerd van eerdere beperkingen van de staat. De verkeerslichtencoalitie heeft ermee ingestemd de wetenschappelijke evaluatie af te wachten alvorens een besluit te nemen over eventuele verdergaande dagelijkse beperkingen voor het najaar. Voor RKI-chef Lothar Wieler kan het document al gevolgen hebben: kort na de publicatie van de evaluatie werd om zijn ontslag gevraagd, onder meer door FDP-vicevoorzitter Wolfgang Kubicki. “Het is onvermijdelijk dat Lauterbach RKI-voorzitter Wieler zal wegzetten als de persoon die verantwoordelijk is voor deze ellende,” vertelde Kubicki aan WamS.

In het langverwachte evaluatieverslag wordt ook een scherpe veeg uit de pan gehaald over de behandeling van kritische geluiden over de Coronamaatregelen. In het verslag staat bijvoorbeeld: “Degenen die alternatieve benaderingen voorstelden (…) werden niet zelden zonder voldoende discussie terzijde geschoven. Tegelijkertijd is een succesvol pandemiebeheer moeilijk voorstelbaar zonder openlijk om te gaan met meningsverschillen (…).”

De ministers van Volksgezondheid van de deelstaten willen vrijdag een standpunt innemen tijdens een speciale conferentie die om 14.00 uur begint. Volgens Die Welt, die het document al heeft ingezien, is de conclusie van de evaluatie een “algemene afrekening met de politiek en de RKI”. De gegevenssituatie is ontoereikend, de politieke besluiten zijn ondoorzichtig. Anderzijds vond de Raad van Deskundigen nauwelijks bewijs voor de doeltreffendheid van de maatregelen in de pandemische jaren.

“Terwijl in andere landen wel gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden om het effect van niet-farmaceutische maatregelen te beoordelen, ontbrak in Duitsland gecoördineerd begeleidend onderzoek tijdens de Coronapandemie grotendeels”, citeert Welt uit het verslag. Er was in het geheel geen onderzoeksconcept “om (…) de komende besluiten in de pandemie te nemen op basis van betere gegevens en daarop gebaseerde analyses”. Bovendien is geen van de reeds geplande of lopende studies “door beleidsmakers geïnitieerd om de meest dringende controleproblemen op nationaal niveau aan te pakken”. Er zijn dus geen gezamenlijk gecoördineerde onderzoeksinitiatieven. Bovendien is niemand ingegaan op het aanbod van de wettelijke ziekenfondsen om “hun enorme gegevensbestanden” ter beschikking te stellen.

Doeltreffendheid van de Coronamaatregelen: Rampzalige gegevenssituatie

Verder wordt gezegd dat in Duitsland “de huidige leveringsgegevens voor wetenschappelijke evaluaties niet machinaal leesbaar zijn of slechts in beperkte mate of met een aanzienlijke vertraging beschikbaar zijn”. Alles bij elkaar genomen wordt de kwaliteit van het crisisbeheer daardoor “aangetast”. Deze rampzalige gegevenssituatie moet nu “als samenleving” worden aangepakt.

Het dragen van maskers binnenshuis wordt door de Commissie over het algemeen als positief beschouwd. Er staat echter ook: “Een algemene aanbeveling om FFP2-maskers te dragen kan niet worden afgeleid uit de tot dusver beschikbare gegevens”. Bovendien is het effect afhankelijk van de drager van het masker: “Een slecht passend en niet strak zittend masker heeft een verminderd of geen effect.

Experts: willekeurige testen op scholen vertekenen de werkelijke besmettingsgraad

De sluiting van de scholen is keer op keer verdedigd door onder meer Christian Drosten. Het vandaag gepubliceerde artikel is echter zeer sceptisch over de ontwikkeling van de Corona-pandemie. Zo blijft bijvoorbeeld de “precieze doeltreffendheid van de sluiting van scholen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan” open”. De “duidelijke wetenschappelijke waarnemingen en studies over niet-beoogde effecten” kunnen daarentegen “niet zonder meer terzijde worden geschoven”. Dit betekent: hoewel nog steeds niemand weet of de sluiting van scholen de verspreiding van het coronavirus heeft kunnen indammen, heeft de maatregel geleid tot enorme collaterale schade. In het evaluatieverslag staat dat “de gevolgen van deze maatregel voor het psychologisch welzijn” van de leerlingen “immens” zijn.

Bovendien waarschuwen de deskundigen ervoor zich niet te laten misleiden door vermeende hoge incidentiecijfers bij kinderen en adolescenten. Veel voorstanders van maatregelen, politici en virologen betwisten herhaaldelijk de hoge cijfers. In het deskundigendocument wordt gesteld dat het “testen op scholen zonder enige reden” leidt tot de presentatie van “een schijnbaar hogere incidentie van infectie”. In werkelijkheid wordt echter alleen het “aantal niet-gemelde gevallen beter belicht”, d.w.z. dat er meer gevallen worden geregistreerd die zonder tests niet zouden worden ontdekt. Als volwassenen even vaak zouden worden getest als leerlingen, zou hetzelfde effect worden bereikt.

Lockdowns: alleen op korte termijn positief effect, veel nevenschade

Een andere kwestie is de effectiviteit van de lockdowns. Hoewel zij in het begin een “positief effect op korte termijn” hadden, zouden zij “op lange termijn minder aanvaard worden door de bevolking en hun effect verliezen”. De “onbedoelde gevolgen”, d.w.z. de nevenschade, zouden des te zwaarder wegen. De deskundigen noemen bijvoorbeeld de “toename van huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen”, de “toename van geestesziekten” en “existentiële ontberingen”.

Het comité van deskundigen, dat voor de helft door de Bondsregering en voor de helft door de Bundestag is benoemd, bestaat uit wetenschappers uit verschillende disciplines. De evaluatie is in de eerste plaats bedoeld om licht te werpen op de behoeften in het kader van de “epidemische situatie van nationaal belang”. Deze situatie, die door de Bundestag is vastgesteld overeenkomstig de wet ter bescherming tegen infecties, bestond enkele maanden tot eind november 2021 en maakte sluitingen van talrijke inrichtingen en dagelijkse behoeften mogelijk.

Lauterbach wil ‘s middags een deskundigenadvies aannemen

Het comité had reeds te kennen gegeven dat het niet mogelijk zou zijn om binnen de termijn van eind juni een “volledige evaluatie van alle maatregelen” uit te voeren. Bovendien waren de verwachtingen getemperd dat er concrete aanbevelingen voor de beleidsmakers zouden komen. In de coalitie drong met name de FDP echter aan op de evaluatie als voorwaarde voor verdere stappen. Voor het najaar moet een vervolgregeling worden gevonden, omdat de Coronabepalingen in de wet ter bescherming tegen infecties, die in het voorjaar sterk werden teruggeschroefd, op 23 september aflopen als landelijke rechtsgrondslag.

Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) wil het rapport vanmiddag om 14.30 uur in ontvangst nemen. Hij had aangekondigd dat hij en minister van Justitie Marco Buschmann (FDP) vóór het zomerreces zouden zoeken naar de belangrijkste punten van een verordening voor het najaar – deze zouden dan na de zomer kunnen worden goedgekeurd. De Bondsdag gaat op 8 juli met reces en komt opnieuw bijeen in de week van 5 september. Lauterbach en kanselier Olaf Scholz (SPD) hadden duidelijk gemaakt dat het doel voor de herfst was om geschikte “winterbanden” klaar te hebben. Sinds begin april zijn de meeste staatseisen voor het dagelijks leven vervallen.

De CDU/CSU maken zich zorgen over het tijdschema. In de “Augsburger Allgemeine” (vrijdag) omschreef CDU-gezondheidsdeskundige Tino Sorge het als sportief om de nieuwe voorschriften voor de herfst in hoofdzaak na het zomerreces te willen goedkeuren. Sorge sprak zich uit tegen verregaande inperking van de persoonlijke vrijheid om het virus in te dammen. “Nieuwe inbreuken op de grondrechten, zoals landelijke lockdowns of sluitingen van scholen en kinderdagverblijven, moeten in de toekomst worden vermeden”, aldus Sorge.

“De meest verregaande opzet van de Infectie Beschermings Wet”.

Katrin Göring-Eckardt, vicevoorzitter van de Bondsdag, verweet de FDP het tijdschema. “Wachten op een advies van een deskundige, zodat we voorlopig niets hoeven te doen, is niet iets wat ik bijzonder verantwoord vind in de strijd tegen een pandemie”, zei de groene politicus tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung (vrijdag). Men zou er goed aan hebben gedaan vóór het zomerreces ten minste de hoekstenen voor een wetsontwerp voor te leggen. “Mijn grootste zorg is dat we weer in een situatie terechtkomen waarin iets verwoed op tafel wordt gelegd,” zei Göring-Eckardt

De artsen van Volksgezondheid pleiten voor een zo ver mogelijk doorgevoerde vormgeving van de Wet Bescherming Infecties. “Een lockdown moet in principe ook als een van de laatste instrumenten mogelijk zijn”, zei de voorzitter van de Bundesverband der Gesundheitsdokters, Johannes Nießen, tegen de kranten van de Funke-Mediengruppe (vrijdag). “In een absolute noodsituatie moeten de deelstaatregeringen opnieuw snel bedrijven en scholen kunnen sluiten”, voegde hij eraan toe.

Het comité van deskundigen inzake de Coronamaatregelen moet tot dusver niet worden verward met de raad van deskundigen van de federale regering, die reeds verscheidene adviezen over komende besluiten heeft uitgebracht. Er was ophef ontstaan over de commissie nadat het hoofd van de virologie van de Charité Berlin, Christian Drosten, eind april had aangekondigd dat hij zich zou terugtrekken. Een van de redenen die hij daarvoor aanvoerde was dat de uitrusting en de samenstelling van het comité zijns inziens niet toereikend waren om een evaluatie van hoge kwaliteit te waarborgen. Drosten werd op voorstel van de Unie vervangen door viroloog Klaus Stöhr.

Gassen: “Volkomen zinloze gebeurtenis”.

Minister Lauterbach van Volksgezondheid heeft nieuwe problemen met de nieuwe regelgeving voor het testen van burgers. Sinds donderdag zijn ze alleen nog gratis voor risicogroepen en andere uitzonderlijke gevallen. Anders is een extra betaling van drie euro verschuldigd. De verenigingen van wettelijke ziekteverzekeringsartsen hebben donderdagavond in een brief aangekondigd dat zij “in de toekomst geen burgerschapstests meer zullen kunnen factureren en betalen”.

De voorzitter van de Landelijke Vereniging van Artsen voor Wettelijke Ziektekostenverzekering (KBV), Andreas Gassen, riep op tot een volledige stopzetting van de burgerschapstests. “Deze onzinnige tests moeten worden afgeschaft. Ze zijn veel te duur, de bureaucratische rompslomp is enorm en de epidemiologische betekenis is nihil,” zei Gassen tegen het dagblad “Bild” (vrijdag). Het is een “volstrekt zinloze gebeurtenis om gezonde mensen met twijfelachtige kwaliteit zonder enige reden te testen”, benadrukte het hoofd van het KBV. PCR-tests op patiënten met symptomen zijn echter belangrijk om coronainfecties duidelijk op te sporen.

Lauterbach verdedigde de nieuwe regeling op “RTL direkt”. Tests zouden nu zinvoller zijn. Een woordvoerder van het ministerie zei in antwoord op de aankondiging van de verenigingen van wettelijke ziekteverzekeringsartsen dat ervan werd uitgegaan dat zij, als publiekrechtelijke ondernemingen, hun opdracht om de testcentra te factureren en steekproefsgewijs te controleren, zouden blijven vervullen. “In een dialoog zullen we op korte termijn met de KV’s bespreken hoe we de nieuwe regels op een onbureaucratische manier kunnen uitvoeren”, aldus een woordvoerder. (met dpa)

Bron: Berliner-zeitung.de